سلام امروز می خواهم بسته فارسی ساز ویندوز 7 به شما معرفی کنم 

فارسی ساز ویندوز 7

دانلود بسته 32 bit

دانلود بسته 64 bit

32bit   2.5MB

64bit     4MB

ویندوز 8 و8.1

دانلود بسته 32bit

دانلود بسته 64bit

32bit    3MB

64bit   4MB

خب بریم سراغ آموزش 

1- فایل را باز کرده وارد می شویم

1.1

2-NEXT را می زنیم

1.2

3-Iaccept...را میزنیم

1.3

4-دوبارهNEXTرامی زنیم

1.4

5-صبر می کنیم تا نصب شود

1.5

6-NEXT می زنیم 

1.6

7-change display... را می زنیم

1.7

8-سیستم را log off می کنیم

1.8

9-سیستم ما فارسی می شود

به همین راحتی!!!!